Правила прийому

до центру професійної підготовки приватного підприємства «Херсонський морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс» на 2018 рік

 

І. Загальна частина

1.1. На навчання до центру професійної підготовки ПП «ХМТЦ «Марін Про Сервіс» приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної     (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до центру професійної освіти здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфвкований робітник».

1.4. Прийом громадян здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до центру професійної освіти здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор центру професійної освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до центру професійної освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Прийом слухачів на навчання здійснюється протягом календарного року по мірі комплектації груп з наступних ліцензованих професій:

Професія

Освітній рівень вступника

Термін навчання

Плановий обсяг прийому

Рівень квалифікації випускника

1

Матрос

Повна загальна середня освіта, відсутність медичних протипоказань, вік, не молодший 18 років на момент закінчення навчання

22 тижні

30

Другий клас

2

Моторист (машиніст)

Повна загальна середня освіта, відсутність медичних протипоказань, вік, не молодший 18 років на момент закінчення навчання

28 тижнів

30

Другий клас

3

Кухар судновий

Освітній рівень «кухар четвертого розряду», стаж роботи за професією не менше 12 місяців, відсутність медичних протипоказань

17 тижнів

15

четвертий розряд

 

2.5. Слухачам, які опанували повний курс професійного навчання, успішно склали кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «квалифікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або квасу та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

 

ІІІ. Документи для вступу 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до центру професійної освіти, вказуючи обрану професію , форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту з додатком (оригінал) або нотаріально завірену копію;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;

- письмову згоду на обробку персональних даних,

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України  або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

 

ІV. Умови прийому 

4.1. Прийом до центру професійної освіти здійснюється шляхом розгляду заяв про вступ та наданих документів, по мірі комплектації  учбових груп.

 

V. Зарахування 

5.1. Не пізніше ніж через 5 днів після отримання заяв,  приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до центру професійної освіти.

5.2. Зарахування до центру професійної освіти здійснюється наказом директора  закладу.

 

VІ. Прикінцеві положення 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з центру професійної освіти.

6.2. Особам, які не зараховані до центру професійної освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступу до центру професійної освіти освіти, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4.  Контроль за дотриманням вищезазначених Правил прийому здійснюється директором.